Privacyverklaring

Travel2C hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Travel2C houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy.

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Travel2C verwerkt persoonsgegevens van klanten ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinden;

– Communicatie over de opdracht;

– Het uitvoering geven aan een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Travel2C de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornamen / Achternamen;

– Adres / postcode / plaats / land;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Geslacht;

– Geboortedatum;

– Nationaliteit;

– Naam van de werkgever in de reisbranche;

– Bewijs dat u werkzaam bent in de reisbranche.

Travel2C slaat uw persoonsgegevens op ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna ten behoeve van de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Travel2C verwerkt persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Het inschrijving formulier Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Travel2C de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;         

– Achternaam;

– Telefoonnummer (optioneel);

– E-mailadres.

Travel2C slaat uw persoonsgegevens op ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Travel2C verwerkt persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Travel2C de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;     

– Achternaam;

– Telefoonnummer (optioneel);

– E-mailadres.

Travel2C slaat uw persoonsgegevens worden op ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het uitvoeren van de opdracht / reisovereenkomst.

– Het verzorgen van nieuwsbrieven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen en buiten de EU

Het grootste gedeelte van onze data opslag bevindt zich binnen de EU. Het kan echter voorkomen dat uw gegevens doorgestuurd en/of opgeslagen worden op een locatie buiten de EU. Om uitvoering te geven aan uw opdracht / boeking is het vaak noodzakelijk om uw gegevens door te geven aan bedrijven buiten de EU zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels, rederijen en lokale agentschappen. Om te mogen afreizen naar landen buiten de EU, is het soms noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te overleggen aan overheidsinstanties of andere autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor immigratie, grensbewaking, veiligheid en terrorismebestrijding. Zelfs als het niet verplicht is om dit soort informatie te verstrekken, kan Travel2C met het oog op veiligheid ervoor kiezen om de autoriteiten medewerking te verlenen.  

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Travel2C bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

COOKIES:

Google Analytics

Via onze website plaatst het Amerikaanse bedrijf Google een cookie geplaatst van , als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Expliciet melden wij dat:

– Wij Google Analytics-cookies gebruiken.

– Wij met Google een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

– Wij hebben gekozen heeft voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres.

– Wij ‘gegevens delen’ hebben uitgezet.

– Wij geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.

STRATO

De website host van Travel2C is STRATO. STRATO slaat IP-adressen van websitebezoekers gedurende maximaal zeven dagen op in zogeheten logbestanden. Dit doen ze om cyberaanvallen te herkennen en af te weren. Daarna verwijderen ze de IP-adressen weer. STRATO is een 100% Duits bedrijf en voldoet tot nu toe nog altijd aan de Duitse privacywetgeving, een van de strengste ter wereld. En de ISO-certificering van de datacenters volgens ISO 27001 vormt nog een extra bewijs van deze privacybescherming.

Expliciet melden wij dat:

– Wij met STRATO een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Facebook Social Plugins

Onze website maakt gebruik van social plugins van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc, 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook’). De plugins zijn te herkennen aan een Facebook-logo of de woorden ‘Facebook Social Plugin’. Wanneer u een webpagina met een van deze plugins opent, legt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt rechtstreeks van Facebook overgedragen naar uw browser die het automatisch in de webpagina verwerkt. Door het gebruik van plugins kan Facebook zien dat u een pagina hebt geopend op onze website. Als u ingelogd bent op Facebook, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account koppelen, zelfs als u de ‘Like’-knop niet heeft ingedrukt. Als u een interactie met de plugins creëert, bijvoorbeeld door de ‘Like’-knop in te drukken of een reactie achterlaat, wordt de relevante informatie vanuit uw browser rechtstreeks naar Facebook gestuurd waar het wordt opgeslagen. Zelfs als u niet beschikt over een Facebook-account kan Facebook gegevens over u (bv. IP-adres) verzamelen. Wij verwijzen u naar de Facebook-informatie over de gegevensbescherming m.b.t. doel en reikwijdte van de verkregen data, de verdere verwerking en het gebruik ervan door Facebook, en uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen. Als u niet wilt dat Facebook gegevens over u verzamelt wanneer u onze website bezoekt, dient u zich – voordat u ons bezoekt – out te loggen bij Facebook. U kunt ook add-ons gebruiken om blockers voor uw browser te installeren.

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-pagina van Google. Site-operator is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een van onze YouTube plug-ins bezoekt, wordt u verbonden met de servers van YouTube. De YouTube-server wordt op de hoogte gebracht van welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u met YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.
 
Raadpleeg het Privacybeleid van YouTube voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens.

Mailchimp

Wij gebruiken Mailchimp om onze nieuwsbrief te verzenden. Dit is een platform voor bezorging van nieuwsbrieven van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.

De e-mailadressen van onze nieuwsbriefontvangers worden opgeslagen op de servers van Mailchimp in de Verenigde Staten. Mailchimp gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrieven te verzenden en te evalueren. Bovendien kan Mailchimp, volgens haar eigen informatie, deze gegevens gebruiken voor het optimaliseren of verbeteren van haar eigen diensten, b.v. voor de technische optimalisatie van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief of voor economische doeleinden, om te bepalen van welke landen de ontvangers komen. Mailchimp maakt echter geen gebruik van de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers om deze zelf te gebruiken of door te geven aan derden.

We vertrouwen op de betrouwbaarheid, IT en gegevensbeveiliging van Mailchimp. Het bedrijf is gecertificeerd volgens het privacyschild van de VS en de EU en streeft naar naleving van de EU-privacyregels. Meer informatie over Mailchimp en privacy bij Mailchimp vindt u hier hier: www.mailchimp.com/legal/privacy/

Expliciet melden wij dat:

– Wij met Mailchimp een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Travel2C

Wetering 8

5328 BR  Rossum

E: info@travel2c.nl

T: +31 (0)6-55167934

KvK: 11059852

BTW nr: NL001245126B58

Contactpersoon gegevensbescherming: Hans de Zwart

Scroll naar boven